Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
     Telefon 054-15 84 09.  
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Vårgille den 17 april 2008
En vacker vårkväll bjöds Gilles medlemmar med respektive till vårgille i gamla Wermlandsbankens lokal. Nio nya Gilles-medlemmar intogs.

Nya medlemmar

De nya Gilles-medlemmarna. Från höger: Mårten Andersson, Per Andersson, Lena Arinell, Carl-Henrik Höljfors, Lars Olsson, Björn Rosén, Carl Axel Rudd, Nils-Erik Säfman och Michael Winslow.

Åldermannen Per Berggrén informerade om vad som hänt sedan höstgillet.
 
Ett samarbete med namnet Framtidsrådet har bildats med vardera en representant från Carlstads-Gillet, Karlstads Hembygdsförening och Karlstad lever. Syftet med rådet är att på demokratisk väg samverka med Karlstads kommun tidigt i beslutsprocessen när staden utvecklas. Carlstads-Gillets representant är rådsmedlemmen Inger Berggrén.
Framtidsrådets första ärende var att motsätta sig rivning eller flytt av Vågmästarbostaden. Det andra ärendet var att acceptera rivning av Karlstads-Tidningens gamla hus på Södra Kyrkogatan men att byggnaden skall dokumenteras."

Carlstads-Gillets tidskrift Giller kommer till medlemmarna i maj.

Arkivarie Mikael Lundström redovisade för planerna att till hösten dela ut ett nytt stipendium på 10 000 kr till den skrivit bäst om Karlstads historia med ca 6 000 tecken. Resultatet kommer att redovisas vid höstgillet.

Årsavgiften beslutades vara oförändrad till 175 kr varav 25 kr avsätts till Gillets litteraturstipendium.

Ålderman Per Bergrén och Sven Larsson
Karlstadskännaren Sven Larsson har    
genom  åren skänkt Carlstads-Gillet
mycket, senast en pärm med samman-ställning om händelser i Karlstads
historia.
 
Sven tackades med exemplar nummer 2 
av Carlstads-Gillets hedersgåva, ett 
konstverk i trä av Trämajoren Hans Tilly,
speciellt tillverkat för Carlstads-Gillet.

Sven Larsson har varit medlem i Carlstads-Gillet i 50 år och har både son och sonson som medlemmar.
 


Björn Sandborgh underhöll

 


Efter förhandlingarna underhöll trubaduren
med
mera Björn Sandborgh med ett eget
program med visor av Gustaf Fröding och
Oscar Stjerne.