Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
     
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Höstgille den 19 november 2016
Höstgillet i Stadshotellets Festvåningen inleddes av Ålderman Inger Berggrèn. Nittiofyra medlemmar deltog. Fem nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gillebrev samt gillemärke.Nya medlemmar från vänster: Olav Dille, Gunnar Ek, Agneta Hultgren Bylock, Lasse Jacobsson samt Lars Waller.

Parentation över sju avlidna Gillesmedlemmar: Sven Maechel, Bernhard Nilsson, Olof Bylock, Leif Wallentinsson, Svante Norder, Rune Wisén och Aston Andersson.

Redovisades rådsberättelse för verksamhetsåret 2015-10-01 -- 2016-09-30 samt resultaträkning och balansräkning.

Rådsberättelse 1  oktober 2015 - 30 september 2016, pdf-fil

Förslag till ändrat verksamhetsår till kalenderår för Carlstads-Gillet, pdf-fil

Rådet fick ansvarsfrihet från verksamhetsåret.

Inger Berggrèn omvaldes på ett år som ålderman.

Omval till rådet gjordes av bisittarna på två år: Lennart Hellqvist, Sven Wallin, Marie Aakre samt Anna Hedstrand.

Nyval till rådet gjordes av bisittare på två år: Birgitta Ekberg.

Omval på ett år gjordes av ekonomiska granskarna: Börje Nygren och Klas Nerman med Kjell Mollstedt som ersättare.

Valdelegerade omvaldes på ett år: omval Torbjörn Joghed sammankallande, Cecilia Alte och Per Olof Myrin. Avgående munskänk Margareta Widstrand avtackades. Hon har varit munskänk         sedan 2011. 

 
Stadsbyggnadsdirektör Ingrid Näsström
berättar om Karlstads utveckling.

Sammanfattning av vad hon sade.

* Fem områden skall utvecklas i Karlstad.
* Planeras för ca 1000 bostäder i centrum.
* Lättare att röra sig mellan centrum och  
   Stadsträdgården.
* Lättare för gående, cyklister och
   kollektivtrafiken att ta sig fram i centrum.
* Hamngatan görs om till stadsgata med
   mindre trafik, mer handel, cykelstråk,
   uteserveringar och mer grönska.
* Antalet parkeringsplatser skall vara
   oförändrat i centrum men koncentreras 
   till infarterna.

Planer finns att inreda ett Karlstadsrum i Bibliotekshuset där Karlstadsborna kan se aktuelle planer.

 I en välbesökt lokal vid sidan av festvåningen serverades drycker och fanns en utställning med foton i storformat, bland annat från översvämningen 1916.

Kvällen avslutades med en gillesmåltid i Festvåningen.

Protokoll från mötet, pdf-fil.