Carlstads-Gillet indexsida.      Carlstads-Gillet  c/o Karlstads kommun
     Gamla  Wermlandsbanken 651 84  Karlstad
     Telefon 054-15 84 09.  
carlstads-gillet@telia.com

Länkar

Skrifter

Upplysnings-
tavlor

Stadgar

Rådet

Gillen

KT-tidningen

Tidskrift

Agenda


Höstgille den 22 november 2006
Höstgillet i Wermlandsbanken inleddes av Ålderman Per Berggrén. Ca 150 Gilles-medlemmar deltog. Sex nya gillesmedlemmar intogs och fick sina gula gillebrev samt gillemärke.

Nya Gillesmedelmmar vid höstgiille 2006

Ålderman Per Berggrén förestavar eden för de nya gillesmedlemmarna.
Från höger: Stefan Blomqvist, Lillemor Bäckström, Per Elam, Per Jonsson, Hans Karlsson och Kerstin Österling.

Parantation för medlemmar som avlidit under verksamhetsåret:
Disponent Erik Bergkvist
Direktör Olov Boman
Skoldirektör Carl E. Carldén
Tandläkare Sture Ekenberg
Revisor Rickard Elinder
Bokhandlare Hans Harvig
Logevaktmästare Gunnar Högblad
Direktör Åke Ohlsson
Pol mag Anders Stefansson
Slöjdlärare Gunnar Svensson
Tandläkare Lars Wendt
Biträdande Överlantmätare Lars Åberg.

Skrivaren redovisade rådsberättelse, skattmästaren den ekonomiska berättelsen samt räkenskapsgranskaren för granskningsberättelse.

Se pdf-filer -
* Rådberättelse

Ekonomisk berättelse:
* Balansrapport
* Resultatrapport


Rådet fick ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Arkivarien redovisade för gåvoförteckning.
* Gåvoförteckning

Per Berggrén omvaldes på ett år som ålderman.

Omval gjordes av bisittarna på två år: Martin Edman, Per-Anders Olsson, Ragnar Hedin och Bill Ivarsson.
Till bisittare på två år nyvaldes Mikael Lundström och Barbro Järliden.

Omval på ett år gjordes av granskarna Mattias Björklund, Börje Nygren med Kjell Mollstedt som ersättare.

Till valdelegerade valdes på ett år Leif Alte, Lars Wallqvist samt Sven Maechel som sammankallande.

Till Hedersgillemedlemmar valdes Anders Blomqvist och Leif Alte.

Hedersgillemedlemmar.

Hedesgillemedlemmar, från väster Per Jan Wallgren, Anders Blomqvist och Leif Alte.

Gillesmedlemmar tog upp frågan om den planerade rivning av Gula Villan efter Vikengatan som ansågs vara olyckligt. Höstgillet beslutade att rådet skall agera för att Gula Villan skall bevaras. Rådet har agerat snabbt och skrivit till kommunen, läs skrivelse.

Det planerade bygget i badhusparkeringen ansågs olyckligt och höstgillet beslutade att Carlstads-Gillet skall agera för att bygget inte blir av. Allmänt bör Carlstads-Gillets agerande vara i "framkanten".

Snällast i världen Erik Bengtson
Efter förhandlingarna kåserade Erik Bengtson över sin nyutgivna bok om pyromanen som härjade i Karlstad 1959, läs mer.

Erik Bengtson avtackades med ett emblem utfört för Carlstads-Gillet av Trämajoren Hans Tilly.

 

Gillesmedlemmarna fick tillfälle att gå runt i Wermlandsbankens lokaler och besöka Carlstads-Gillets lokal. Därefter intogs en välsmakande svensk höstbuffé.